Tiptop siivous

Tilausehdot

Tilausehdot

02.09.2017

1. Sopimuksen osapuolet ja soveltamisala

Näitä ehtoja sovelletaan Roll On Commerce Oy:n (“Tiptopfi.com”, “Palveluntuottaja”) ja Asiakkaan välillä solmittuun palvelusopimukseen.

2. Sopimuksen kohde ja tarkoitus

Sopimuksen tarkoituksena on määrittää ehdot, joiden mukaan Tiptopfi.com järjestää asiakkaalle kotisiivouspalvelua. Sopimuksen kohde on asiakkaan määräämä yksityisasunto tai kesäasunto (“kohde”).

3. Sopimuskausi

Sopimus astuu voimaan asiakkaan hyväksyttyä tilausehdot ja maksettuaan palvelun hinta. Hyväksymällä ehdot asiakas vakuuttaa antaneensa riittävät ja oikeat tiedot kohteesta, jotta Tiptopfi.com voi suorittaa tilatun palvelun. Kertasiivouksen osalta sopimus on voimassa kunnes asiakas on hyväksynyt tuotetun palvelun. Tilattaessa säännöllinen siivous sopimus on voimassa toistaiseksi.

4. Palvelut

Tiptopfi.com suorittaa tilauksessa määritellyt palvelut kohteessa asiakkaan tilauksen mukaisesti. Palvelu suoritetaan asiakkaan määrittelemissä aikarajoissa. Palvelu suoritetaan riippuen asiakkaan valinnasta, joko kohteesta löytyvillä välineillä tai Tiptopfin toimittamilla välineillä. Tiptopfi sitoutuu ilmoittamaan asiakkaalle suoritetusta palvelusta ja asiakas sitoutuu hyväksymään saadun palvelun 40 tunnin aikana suorituksesta. Asiakas tilaa Tiptopfi.com:n kauta siivousaikaa tunneissa. Tiptopfi ei sitoudu toimittamaan tiettyä palvelukokonaisuutta, vaan tilatun ajallisen määrän palvelua kohteessa.

5. Hinnat ja laskutus

Palveluiden hinnat ovat voimassa olevan hinnaston mukaiset. Asiakas sitoutuu hinnoitteluun hyväksyessään tilausehdot sekä maksaessaan palvelun. Hintoihin sisältyy voimassa olevan arvolisäverokannan mukainen arvonlisävero. Kertasiivouksessa asiakas maksaa siivouksen tilauksen yhteydessä. Säännöllinen siivous veloitetaan 6 vuorokautta ennen palvelun tuottamista asiakkaan maksukortilta. Tiptopfi.com pidättää oikeudet hintojen muutoksiin. Hinnaston mahdollisista muutoksista ilmoitetaan asiakkaalle kirjallisesti 28 päivää ennen uusien hintojen käyttöönottoa. Tiptopfi.com sitoutuu palauttamaan asiakkaalle suorittamatta jääneistä palveluista maksetun hinnan täysimääräisenä takaisin.

6. Asiakkaan velvollisuudet

Asiakkaan tulee

a. Antaa Tiptopfi.com:lle tarvittavat ja riittävät tiedot kohteesta, jotta palvelu on mahdollista suorittaa oikein ja tehokkaasti.
b. Huolehtia tarpeellisten työvälineiden ja puhdistusaineiden ym saatavilla olosta, jos asiakas on valinnut palvelun suoritettavaksi kohteen välineillä.
c. Huolehtia siivoojan pääsystä kohteeseen suorittamaan palvelua.

7. Irtisanominen

Asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus ilmoittamalla siitä Tiptopfi.com:lle kirjallisesti. Sopimus on mahdollista irtisanoa kaksi (2) vuorokautta ennen palvelun suorittamista. Irtisanottaessa sopimus alle kahden (2) vuorokauden sisällä palvelun suorittamisesta Tiptopfi pidättää oikeuden laskuttaa asiakasta yhden (1) tunnin palvelusta. Tiptopfi sitoutuu palauttamaan asiakkaan tilauksen yhteydessä maksamat suoritteet kahden (2) viikon kuluessa irtisanomisesta.
Tiptopfilla on oikeus irtisanoa sopimus kirjallisesti kahden (2) viikon irtisanomisajalla.

8. Sopimuksen purku

Asiakkaalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi, mikäli Tiptopfi laiminlyö sopimuksen mukaisten palveluiden tuottamisen kohteessa.
Tiptopfilla on oikeus purkaa sopimus jos asiakas laiminlyö tämän sopimuksen velvollisuuksia, eikä korjaa niitä Tiptopfin pyynnöstä.

9. Ylivoimainen este

Tiptopfi.com ei vastaa ylivoimaisen esteen kuten työtaistelun, mellakan, luonnon mullistuksen, sähkö- tai tietoliikennekatkoksen tms. vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevan seikan aiheuttamista sopimusvelvoitteiden täyttämättä jäämisestä tai viivästymisestä.

10. Luottamuksellisuus

Kaikki Tiptopfi.com:n yhteistyökumppanit ovat kirjoittaneet salassapitosopimuksen, jonka perusteella he eivät voi paljastaa mitään asiakkaaseen tai hänen henkilökohtaisiin oloihinsa liittyvää seikkaa jonka ovat saaneet tietoonsa. Tiptopfi.com ei luovuta asiakkaan tietoja kolmansille osapuolille, poislukien ne yhteistyökumppanit, joiden panos palvelun suorittamiselle on välttämätön.

11. Sopimuksen muuttaminen ja ilmoitukset

Tiptopfi.com pidättää oikeudet tilausehtojen muuttamiseen. Muutoksista ilmoitetaan asiakkaalle 28 päivää ennen muutettujen tilausehtojen voimaan astumista.

12. Tiptopfi.com:n vastuu ja vakuutukset

Tiptopfi vastaa välittömistä esine- ja henkilövahingoista joiden voidaan osoittaa aiheutuneen Tiptopfi.com:n tai sen yhteistyökumppanien toiminnasta suoritettaessa palveluita, ei kuitenkaan silloin jos vahinko aiheutuu asiakkaan osoittamien työvälineiden tai puhdistusaineiden soveltumattomuudesta. Tiptopfi.com ei vastaa välillisistä vahingoista ellei niiden voida osoittaa aiheutuneen Tiptopfi.com:n huolimattomuudesta. Korvattavien vahinkojen enimmäismäärä on xxxxxxxx (xxxxxxxx) euroa.

13. Ristiriitojen ratkaiseminen

Tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat pyritään ratkaisemaan neuvotteluilla osapuolten välillä. Sovittelun epäonnistuessa sopimusta koskevat riidat ratkaistaan Tampereen käräjäoikeudessa.